Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING de Houtmaat / AVG
Bijgewerkt: 24 mei 2018
Ingangsdatum: 25 mei 2018

Buitenplaats de Houtmaat, gevestigd aan Houtmaatweg 9, 7556 PC Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Buitenplaats de Houtmaat:
https://www.houtmaat.nl
Buitenplaats de Houtmaat
Houtmaatweg 9, 7556 PC Hengelo
+31 0742918112

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Buitenplaats de Houtmaat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door (in de toeksomst) een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Lijst met klantcontactgegevens via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer /betalingsidentificatie-gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Buitenplaats de Houtmaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen, met u te kunnen communiceren en corresponderen, en om gegevens bij te houden om goederen en diensten (bij u af) te leverenen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (onze legitieme belangen). De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF uw direct gecommuniceerde interesse in de relevante diensten.

- Om informatie te verwerken met betrekking tot transacties en voor het afhandelen van uw betaling. De basis voor deze verwerking is de uitvoering van het contract tussen u en ons OF het nemen van stappen daartoe en onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van ons bedrijf.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, ute informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten en u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (t.z.t.) op onze website, en/of te abonneren op een nieuwsbrief met relevante informatie. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming OF de uitvoering van een contract tussen u en ons.

- Informatie met betrekking tot onze klantenrelaties. Gegevens van de klantrelatie kunnen worden verwerkt met het oog op het beheer van onze relaties met klanten, de communicatie met klanten, het bijhouden van die communicatie en het promoten van onze producten en diensten bij klanten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het goede beheer van onze klantenrelaties.

- Om goederen en diensten (bij u af) te leveren, Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in een dienst of onderzoek dat u ons met betrekking tot diensten geeft. De (onderzoeks) gegevens kunnen worden verwerkt met het oog op inhoudelijke dienstverlening of het aanbieden of verkopen van relevante diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF uw direct gecommuniceerde interesse in de relevante diensten.

-Buitenplaats de Houtmaat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Buitenplaats de Houtmaat zal uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn is vereist (zoals voor Belastingdienst) of wettelijk is toegestaan. Nadat deze gegevens niet langer nodig zijn, zullen we gegevens in ons bezit verwijderen of anonimiseren binnen een redelijk tijdsbestek, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn om geschillen op te lossen, overeenkomsten af te dwingen en te voldoen aan zakelijke, technische of wettelijke vereisten.

  • Data nieuwsbrieven – tot wederopzegging
  • Data website – jaarlijks

Geautomatiseerde besluitvorming
Buitenplaats de Houtmaat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Buitenplaats de Houtmaat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om uw data maximaal te borgen en beschermen.

De Houtmaat maakt gebruik van externe partijen. Overdrachten naar deze verwerkers zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen voor gegevensbescherming. We zullen redelijke en passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle derde partijen die als sub-verwerker zijn ingeschakeld, de persoonlijke informatie verwerken die we hun toevertrouwen op een manier die in overeenstemming is met de vereisten van de AVG

Externe verwerkers:
Naam:                                    Verwerkingsactiviteiten:               Gegevens locatie (s):

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Buitenplaats de Houtmaat gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Buitenplaats de Houtmaat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan

U kunt zich afmelden voor cookies op de meeste internetbrowsers door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buitenplaats de Houtmaat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, wissen (vergetelheid), gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk sturen naar info@houtmaat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. (Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwartDit ter bescherming van uw privacy.)We reageren zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op uw verzoek.

Buitenplaats de Houtmaat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie om bijzondere en/of gevoeligs persoonsgegevens te verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@houtmaat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Buitenplaats de Houtmaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@houtmaat.nl

Wijzigingen 
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid. We kunnen u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit beleid.